Regulamin

Uwaga: przed rozpoczęciem korzystania z witryny zapoznaj się z tymi zasadami. korzystanie z witryny oznacza akceptację zasad jej użytkowania. jeżeli nie akceptujesz tych zasad, zaprzestań korzystania z witryny.

Wydawcą oraz właścicielem Serwisu internetowego www.posredniak.it jest Radosław Dardziński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Radosław Dardziński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, z siedzibą w 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 249, woj. podlaskie, Polska. REGON: 360153868, NIP: 7182081490, nr konta bankowego 61 1140 2004 0000 3402 7541 9317, nr tel. +48 796686710, e-mail: radoslaw@dardzinski.pl

 

 1. Postanowienia ogólne
 • Niniejszy Regulamin oparty jest na ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 ).
 • Przedmiotem usług świadczonych przez Serwis jest przyjmowanie ogłoszeń o pracę, przygotowanie ogłoszeń o pracę do publikacji, publikowanie ogłoszeń o pracę, przyjmowanie aplikacji o pracę od Ogłoszeniobiorców, przekazywanie aplikacji o pracę do Ogłoszeniodawcy albo przekierowanie Ogłoszeniobiorców do formularza Ogłoszeniodawcy.
 • Usługi są świadczone na podstawie umowy zawartej pomiędzy Serwisem a Ogłoszeniodawcą
 • Usługa przyjmowania aplikacji o pracę, przekazywania aplikacji o pracę oraz przekierowania do formularza Ogłoszeniodawcy jest świadczona na rzecz Usługobiorcy na podstawie art. 393 k.c.
 • Mając na uwadze charakter świadczonych usług, dla których identyfikacja Ogłoszeniodawcy i Ogłoszeniobiorcy jest istotna,  Serwis nie dopuszcza świadczenia usług na rzecz podmiotów anonimowych lub posługujących się wyłącznie pseudonimem.
 • Serwis służy wyłącznie do składania i odpowiadania na ogłoszenia o pracę. Zakazane jest używanie Serwisu w innych celach, w szczególności celu promocji innych stron internetowych, produktów lub usług.
 • Serwis po przekazaniu Ogłoszeniodawcy aplikacji o pracę nie uczestniczy w kontaktach pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Ogłoszeniobiorcą i związku z tym nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 • Złożenie zamówienia przez pocztę elektroniczną na usługi świadczone przez firmę Npraca Sp. z o.o. jest równoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Serwis zobowiązuje się wykonać usługę bez wad, jednocześnie nie udziela dodatkowych gwarancji lub rękojmi dla świadczonych usług innych niż wynikających z prawa (art. 471 i nast. Kodeksu cywilnego). Ogłoszeniodawca wszelkie zastrzeżenia do oświadczonych usług powinien zgłaszać Serwisowi na adres kontakt@posredniak.it
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść złożonych przez Ogłoszeniodawców ogłoszeń.
 • Serwis oświadcza, że przygotowanie przez Serwis ogłoszeń o pracę do publikacji ma charakter formalny i co do zasady nie ingeruje w treść ogłoszeń.
 • Podanie błędnych lub niepełnych danych identyfikacyjnych przez Ogłoszeniodawcę może skutkować brakiem realizacji lub nieprawidłową realizacją zamówionych usług, za co Serwis nie ponosi odpowiedzialności.
 • Serwis nie gwarantuje Ogłoszeniodawcy, że ktokolwiek złoży aplikację o pracę, prawdziwości złożonych aplikacji, wartości ekonomicznej dla Ogłoszeniodawcy złożonych aplikacji oraz zatrudnienia kogokolwiek na stanowisku będącym przedmiotem ogłoszenia.
 1. Utwory, dane i informacje zamieszczone w serwisie
 • Ogłoszeniodawca oświadcza, że:
  • ogłoszenie nie narusza praw osób trzecich, w szczególność praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich,
  • dysponuje odpowiednimi majątkowymi prawami autorskimi do nazw handlowych oraz znaków graficznych i słownych podanych w ogłoszeniu lub na koncie.
 • Ogłoszeniodawca udziela Serwisowi niewyłącznej licencji na używanie nazw handlowych i znaków graficznych i słownych (dalej: utwory) podanych w ogłoszeniu lub koncie w celu realizacji usługi.
 • Licencja jest udzielana na czas określony, tj. na czas realizacji usługi lub istnienia konta. Serwis jest uprawniony do udzielenia sublicencji podmiotom trzecim w celu realizacji usługi.
 • Licencja, o której mowa w ust. 2 jest udzielana na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworów w inny sposób – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępnienia utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 • Ogłoszeniodawcy tytułem udzielenia licencji nie przysługuje wynagrodzenie, gdyż licencja będzie wykonywana wyłącznie w celu realizacji świadczonych usług na rzecz Ogłoszeniodawcy.

 

 1. Zasady użytkowania oprogramowanie dostępnego w serwisie

Oprogramowanie dostępne na stronie, jest chronione prawem autorskim i stanowi własność firmy Radosław Dardziński. Użytkowanie oprogramowania regulowane jest umową licencyjną użytkownika, towarzyszącą lub dołączoną do oprogramowania. Użytkowanie oprogramowania z naruszeniem powyższej umowy skutkować będzie odpowiedzialnością cywilną i karną. Powielanie i dalsze rozpowszechnianie oprogramowania jest zabronione.

 1. Łącza do innych witryn internetowych

Skorzystanie z łącza do innej witryny internetowej, zamieszczonego na stronie, oznacza opuszczenie witryny www.posredniak.it. Firma Radosław Dardziński nie monitoruje i nie ponosi odpowiedzialność za treść witryn, do których prowadzi łącze, w szczególności za oprogramowanie, dane lub informacje i inne produkty tam zawarte i rezultaty ich użytkowania. Użytkownik decydujący się na skorzystanie z łącza, działa na swoją odpowiedzialność.

 1. Dane wysyłane przez użytkowników za pośrednictwem wszelkich dróg komunikacji z witryną

Firma Radosław Dardziński nie chce przyjmować i nie przyjmuje osobistych ani poufnych informacji od użytkowników witryny. Wysyłanie i umieszczanie przez użytkownika materiałów, informacji lub innych danych związanych z komunikacją, w szczególności za pośrednictwem forów, czatów, poczty elektronicznej i innych dróg komunikacji, dokonywane jest na odpowiedzialność użytkownika witryny. Firma Radosław Dardziński nie traktuje i nie będzie traktować takich danych jako osobistych i poufnych i nie ponosi żadnego rodzaju odpowiedzialności za takie działania użytkownika i ich skutki. Firma Radosław Dardziński i podmioty przez nią uprawnione mogą dowolnie kopiować, ujawniać, rozprowadzać, łączyć i w inny sposób wykorzystywać dane wszelkiego rodzaju Komunikacji, dokonywanej za pośrednictwem niniejszej witryny, a użycie takie nie będzie rekompensowane użytkownikowi, poza przypadkami wyraźnie wynikającymi z przepisów prawa.

Dane osobowe wysyłane do firmy RADOSŁAW DARDZIŃSKI w celu otrzymania usług będą traktowane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.02.101.926 z późn. zm.)

Przesyłając materiały, informacje i inne dane użytkownik gwarantuje, że są one jego własnością, a ich użytek nie naruszy praw osób trzecich lub nie postawi właściciela serwisu w sytuacji naruszenia obowiązujących przepisów prawa. Radosław Dardziński nie jest w żaden sposób zobligowany do używania przedstawionych informacji.

Ogłaszanie lub przesyłanie przez Użytkownika do niniejszej witryny lub z jej poziomu materiałów o treści nielegalnej, zniesławiającej, szkalującej, obscenicznej, pornograficznej, zawierającej groźby lub informacje niezgodne z prawem są SUROWO ZABRONIONE. Działania takie mogą być zgłaszane powołanym do tego organom. Firma Radosław Dardziński może, jednakże nie jest zobowiązana, monitorować oraz przeglądać zawartości wszystkich obszarów witryny, związanych z komunikacją, w tym między innymi pokoi chat, forów, itp. Radosław Dardziński nie ponosi jednakże odpowiedzialności za zawartość żadnej Komunikacji, bez względu na to, czy narusza ona prawa własności intelektualnej, zniesławia, narusza czyjąś prywatność, jest nieprzyzwoita czy też w inny sposób niepoprawna. Firma Radosław Dardziński może usuwać komunikaty zawierające materiały, lub treści uznane przez właściciela witryny za obraźliwe, zniesławiające, nieprzyzwoite lub nie do zaakceptowania z jakichkolwiek innych powodów stwierdzonych przez właściciela witryny.

 1. Intranet

Wszelkie dane, informacje, utwory, przedmioty prawa własności przemysłowej itp., umieszczone w wewnętrznej sieci właściciela witryny, stanowią jej wyłączną własność i podlegają ochronie, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), prawo własności przemysłowej z dnia 20 czerwca 2000r. (Dz.U.03.119.1117 z późn. zm.) i innymi obowiązującymi przepisami prawa. Osoby mający dostęp do intranetu nie mogą kopiować, ujawniać, rozprowadzać, łączyć lub w inny sposób wykorzystywać danych w nim umieszczonych bez wyraźnej zgody Radosława Dardzińskiego. Wszelkie naruszenia powyższego zakazu będą ścigane sądownie w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Firma Radosław Dardziński zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszej witrynie, w szczególności w prezentowanych ofertach, projektach, informacjach, regulaminie, itp. Użytkownicy korzystający z serwisu niniejszym zgadzają się z w/w warunkami. Wejście do serwisu jest jednoznaczne z akceptacją w/w warunków.

Wszelkie naruszenia prawa autorskiego bądź praw pokrewnych, a także praw własności przemysłowej winny zostać zgłoszone właścicielowi serwisu internetowego www.posredniak.it, firmie Radosław Dardziński.

 1. Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel domeny www.posredniak.it

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):

W przeglądarce Internet Explorer należy:
wybrać z menu głównego pozycję „Narzędzia/Opcje internetowe” a następnie w sekcji „Prywatność” zaznaczyć „Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookies.

W przeglądarce Mozilla Firefox należy:
wybrać z menu pozycję „Narzędzia” a następnie pozycję „Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji „Prywatność”.

W przeglądarce Opera należy:
wybrać z menu pozycję „Narzędzia” a następnie z pozycji „Preferencje” wybrać „Zaawansowane” a potem „Ciasteczka”.

W przeglądarce Google Chrome należy:
z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję „Opcje” a następnie „Dla zaawansowanych” oraz „Ustawienia plików cookie”.

Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przez Użytkowników przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. Zwykle informacje odnośnie do plików cookies można znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcję”. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.

Warto podkreślić, że przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do niektórych plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może być konieczne do prawidłowego działania Serwisu.

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć wpisując w wyszukiwarce „pliki cookies” lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


a) Umowa o świadczenie usług przez firmę Radosław Dardziński zostaje zawarta w momencie:
• zarejestrowaniu się w Serwisie;
b) Umowa o świadczenie usług może zostać rozwiązana w każdym czasie, odpowiednio:
• w momencie złożenia oświadczenia o rezygnacji z dostępu do zasobów portalu poprzez wysłanie z adresu e-mail zalogowanego Użytkownika oświadczenia o rezygnacji
Usługi Serwisu na rzecz Ogłoszeniobiorcy są nieodpłatne w całości. Serwis tytułem
świadczenia usług na rzecz Ogłoszeniobiorcy nie pobiera żadnych opłat.
c) Zasady płatności za usługi określone są w cenniku publikowanym na stronie internetowej firmy Radosław Dardziński, w zakładce profilu o nazwie „Manage Plan” lub podczas dodawania ogłoszenia o pracę.
d) Ceny towarów znajdujących się w witrynie wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
e) Warunkiem koniecznym publikacji ogłoszenia o pracę jest dokonanie płatności ceny.
f) Właściciel witryny zastrzega sobie prawo do zmiany cen poszczególnych usług znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych już do realizacji.
g) W terminie 72 godzin po dokonaniu płatności ceny zostanie wystawiona faktura i wysłana w formacie pliku PDF na adres poczty elektronicznej Ogłoszeniodawcy.
h) Płatność za zamówione usługi może nastąpić przez jeden z kilku następujących sposobów:
• płatność przelewem bankowym,
• poprzez serwis Przelewy24.
i) W przypadku wyrażania woli przez Ogłoszeniodawcę, aby nie publikować ogłoszenia lub usunąć ogłoszenie z Serwisu przed upływem 30 dni, Ogłoszeniodawcy nie przysługuje
roszczenie o zwrot lub obniżenie ceny
j) Ogłoszeniodawca zarejestrowany dla celów podatku VAT w kraju UE innym niż Polska jest zobowiązany podać aktualny, prawidłowy i weryfikowalny w systemie VIES indywidualny
numer identyfikacyjny VAT albo oświadczyć, że takiego numeru nie posiada. Jeżeli podany numer identyfikacyjny VAT jest nieaktualny, nieprawidłowy lub nieweryfikowalny w
systemie VIES, Serwis jest uprawniony niezwłocznie usunąć ogłoszenie ze strony i wezwać
k) Ogłoszeniodawcę do podania aktualnego, prawidłowego i weryfikowalnego w systemie VIES indywidualnego numeru identyfikacyjnego VAT. Uznaje się, że usuniecie ogłoszenia
nastąpiło z winy Ogłoszeniodawcy. Jeżeli Ogłoszeniodawca poda aktualny, prawidłowy i weryfikowały w systemie VIES indywidualny numer identyfikacyjny VAT albo zapłaci na
rzecz Serwisu pozostałą część ceny w wysokości polskiej stawki podatku VAT dla transakcji krajowych w terminie 14 dni od wysłania w/w wezwania, publikacja ogłoszenia zostanie
wznowiona na stronie na pozostały okres publikacji.
l) Ogłoszeniodawca nie prowadzący działalności gospodarczej na terenie UE jest zobowiązany podać aktualny, prawidłowy i weryfikowalny numer VAT lub podobny numer nadany
Ogłoszeniodawcy przez państwo siedziby i służącym identyfikacji przedsiębiorców (numer VAT) albo oświadczyć, że takiego numeru nie posiada. Jeżeli podany numer VAT jest
nieaktualny, nieprawidłowy lub nieweryfikowalny, Serwis jest uprawniony niezwłocznie usunąć ogłoszenie ze strony i wezwać Ogłoszeniodawcę do podania aktualnego,
prawidłowego i weryfikowalnego numeru VAT. Uznaje się, że usuniecie ogłoszenia nastąpiło z winy Ogłoszeniodawcy. Jeżeli Ogłoszeniodawca poda aktualny, prawidłowy i
weryfikowalny numer VAT albo zapłaci na rzecz Serwisu pozostałą część ceny w wysokości polskiej stawki podatku VAT dla transakcji krajowych w terminie 14 dni od wysłania w/w
wezwanie, publikacja ogłoszenia zostanie wznowiona na stronie na pozostały okres publikacji.
m) Serwis jest uprawniony usunąć ogłoszenie ze strony w każdej chwili z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy, jak także z przyczyn od niego niezależnych.
Serwis ma prawo odmówić przyjęcia lub publikacji ogłoszenia z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy.
n) Przyczyną leżącą po stronie Ogłoszeniodawcy jest w szczególności naruszenie niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa przez treść lub formę ogłoszenia, jak
także przez samo działanie lub zaniechanie Ogłoszeniodawcy
o) W przypadku usunięcia ogłoszenia z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy Serwis co najmniej na 24 godziny przed usunięciem ogłoszenia poinformuje Ogłoszeniodawcy o
planowanym usunięciu i wezwie go do usunięcia naruszenia pod rygorem usunięcia ogłoszenia ze strony. Obowiązek wcześniejszego poinformowania nie dotyczy sytuacji,
kiedy usunięcie ogłoszenia ma na celu uniknięcie popełnienia lub usunięcie skutków popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
p) Tytułem usunięcia ogłoszenia z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec serwisu, w szczególności nie ma prawa do zwrotu
zapłaconej ceny w całości lub części lub jakiegokolwiek odszkodowania.

 1. Postanowienia końcowe


W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa

 

Licznik ofert po lokalizacji